Notifee

Zaoberáme sa vývojom mobilných aplikácií pre Android a iOS

Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia: 19.6.2023

KTO SME

Spoločnosť Notifee.cz s.r.o., IČ:08781010, so sídlom Spálená 25/95, Praha 1 - Nové Město, 110 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 325159 (ďalej len "Poskytovateľ"), poskytuje službu Notifee.cz, ktorá poskytuje webové notifikácie (ďalej len "Poskytovateľ").

ČIE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME

Poskytovateľ v rámci svojej činnosti spracúva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie") osobné údaje týchto dotknutých osôb

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME V RÁMCI POSKYTOVANIA SLUŽBY (NOTIFEE.CZ)

Poskytovateľ v rámci poskytovania Služby spracúva najmä nasledovné osobné údaje používateľov Služby:

PREČO SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Tieto osobné údaje sa spracúvajú na účely identifikácie zmluvných strán a plnenia zmluvy, ako aj na účely evidencie zmluvy a budúceho možného výkonu a obhajoby práv a povinností zmluvných strán. Takéto spracúvanie je povolené podľa článku 6 ods. 1 písm. b) a f) nariadenia.

AKO DLHO SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje sa spracúvajú po dobu poskytovania Služby a ďalej po dobu 10 rokov alebo v nevyhnutnom rozsahu po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME PRI ORGANIZOVANÍ VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ

Pri organizovaní vzdelávacích podujatí spracúva Poskytovateľ v rámci svojej činnosti najmä tieto osobné údaje účastníkov:

PREČO SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Tieto osobné údaje sa spracúvajú na účely identifikácie zmluvných strán a plnenia zmluvy, ako aj na účely evidencie zmluvy a budúceho možného výkonu a obhajoby práv a povinností zmluvných strán. Takéto spracúvanie je povolené podľa článku 6 ods. 1 písm. b) a f) nariadenia.

AKO DLHO SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje sa spracúvajú od okamihu registrácie až do uskutočnenia príslušného vzdelávacieho podujatia a po dobu 10 rokov alebo v nevyhnutnom rozsahu po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

PROFILOVANIE

Poskytovateľ využíva profilovanie pri spracúvaní vyššie uvedených osobných údajov na účely zlepšovania Služieb a vytvárania individuálne prispôsobeného obsahu obchodných oznámení, a to na základe svojho oprávneného záujmu, t. j. z dôvodu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

INFORMÁCIE O ZASIELANÍ OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

E-mailová adresa môže byť spracúvaná na účely zaradenia do databázy na zasielanie obchodných oznámení. Tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o službách informačnej spoločnosti, a to na základe uzatvorenej zmluvy, ak to používatelia služby alebo účastníci podujatia neodmietnu. Tieto oznámenia sa môžu týkať len podobného tovaru alebo služieb a je možné ich kedykoľvek odmietnuť jednoduchým spôsobom - zaslaním listu, e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení. E-mailovú adresu bude Poskytovateľ na tento účel spracovávať počas trvania predplatného Služieb a po dobu 3 rokov od posledného použitia Služieb.

OSTATNÍ SPRACOVATELIA

Osobné údaje spracúva Poskytovateľ ako prevádzkovateľ. Osobné
údaje však pre neho môžu spracúvať aj iní sprostredkovatelia; zoznam ďalších subjektov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté, poskytne Prevádzkovateľ na žiadosť Dotknutej osoby.

UKLADANIE ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S POSKYTOVANÍM SLUŽBY (NOTIFIKÁCIE) ÚČASTNÍKOM (NAŠIMI ZÁKAZNÍKMI) NA (NAŠICH) SERVEROCH POSKYTOVATEĽA

Poskytovateľ zhromažďuje a uchováva aj údaje, ktoré Účastník zhromažďuje o tretích stranách, najmä o svojich zákazníkoch, v rámci poskytovania Služby a uchováva ich na serveroch

Poskytovateľa. Odberateľ je povinný na základe uzatvorených Všeobecných podmienok získať od týchto tretích osôb súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním ich osobných údajov, je povinný tieto osoby riadne informovať o spracúvaní osobných údajov, vrátane ich informovania o spracúvaní osobných údajov Poskytovateľom v pozícii sprostredkovateľa, a zodpovedá Poskytovateľovi za to, že všetky osobné údaje získané Odberateľom a spôsob ich získania spĺňajú všetky zákonom stanovené požiadavky.
Poskytovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné technické a organizačné zabezpečenie, aby nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k uvedeným údajom Účastníkov Služieb, k ich zmene, zničeniu alebo strate, k ich neoprávnenému prenosu alebo spracovaniu, alebo k inému zneužitiu.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA O OCHRANE ÚDAJOV (GDPR)

Právo požiadať nás, aby sme vám oznámili, aké osobné údaje o vás spracúvame.
Tieto informácie vám veľmi radi a rýchlo poskytneme. Pošlite nám svoju žiadosť e-mailom na adresu: info@notifee.sk alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle +420 800 808 008.
Máte právo požiadať o prístup k týmto údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu, prípadne o obmedzenie spracovania.
V takom prípade pošlite svoju žiadosť na e-mailovú adresu: info@notifee.sk alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle +420 800 808 008.
Právo požiadať o vymazanie týchto osobných údajov.
V tomto prípade napíšte svoju žiadosť na e-mailovú adresu: info@notifee.sk alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle +420 800 808 008.
Právo na prenosnosť údajov a právo požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov.
V tomto prípade zašlite svoju žiadosť na e-mailovú adresu: info@notifee.sk alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle +420 800

808 008. Údaje vám môžeme poskytnúť v dvoch formátoch. V súbore *.csv alebo *.xlsx. Uveďte, ktorý formát súboru uprednostňujete.
Právo V prípade spracúvania vykonávaného na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa
(podľa článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia) máte právo namietať proti spracúvaniu.
V takom prípade nás prosím kontaktujte e-mailom:info@notifee.sk alebo telefonicky na čísle +420 800 808 008.
Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, ak sa domnievate, že vaše práva podľa nariadenia boli porušené v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov v rozpore s nariadením
Internetová stránka Úradu na ochranu údajov: https:// www.uoou.cz/.
Máte otázky týkajúce sa nariadenia GDPR a spoločnosti NOTIFEE, bezpečnosti údajov alebo vašich práv? Ak áno, pošlite nám e-mail na adresu info@notifee.sk alebo nás kontaktujte na čísle +420 800 808 008.

Tím spoločnosti NOTIFEE