Notifee

Zaoberáme sa vývojom mobilných aplikácií pre Android a iOS

Podmienky služby

Posledná aktualizácia: 19.6.2023

Podmienky služby

Používaním webovej stránky Notifee.sk (ďalej len "Služba"), ktorá je službou spoločnosti Notifee.sk"), súhlasíte s týmito podmienkami (ďalej len "Podmienky služby"). Notifee.sk si vyhradzuje právo priebežne aktualizovať a meniť Podmienky služby bez predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek nové funkcie, ktoré rozširujú alebo zlepšujú existujúcu službu, vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov, podliehajú Podmienkam služby. Vaše ďalšie používanie Služby po takýchto zmenách predstavuje váš súhlas s týmito zmenami. Aktuálnu verziu Podmienok služby si môžete kedykoľvek pozrieť na adrese : www.notifee.sk/podmienky-poskytovania-sluzieb.

PODMIENKY POUŽÍVANIA ÚČTU

Ak chcete používať Službu, musíte byť starší ako 16 rokov.
Musíte byť človekom. Účty registrované pomocou "botov" alebo iných automatizovaných metód nie sú povolené. Tvorcami účtov môžu byť zástupcovia spoločností alebo iných subjektov.
Na dokončenie procesu registrácie musíte uviesť svoje zákonné celé meno, platnú e- mailovú adresu a ďalšie požadované informácie.
Ste zodpovední za udržiavanie bezpečnosti svojho účtu, hesla a súkromného kľúča (používaného na prístup k API). Spoločnosť Notifee.cz s.r.o. nemôže niesť a nebude niesť zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody spôsobené nedodržaním tejto bezpečnostnej povinnosti.
Ste zodpovední za všetok obsah, ktorý je šírený pod vaším účtom.
Spoločnosť Notifee.sk nemôže a nebude niesť zodpovednosť za žiadnu stratu, škodu alebo ujmu spôsobenú nedoručením, zlyhaním príjmu na mobilnom zariadení alebo nečinnosťou používateľa v súvislosti s akýmkoľvek oznámením.
Jedna fyzická alebo právnická osoba nesmie mať viac ako jeden účet na bezplatné používanie.
Službu nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely. Pri používaní Služby nesmiete porušovať žiadne zákony platné vo vašej jurisdikcii (okrem iného vrátane zákonov o autorských právach).
Porušenie ktorejkoľvek z týchto dohôd bude mať za následok zrušenie vášho účtu. Hoci spoločnosť Notifee.cz s.r.o. zakazuje takéto správanie a obsah v rámci Služby, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Notifee.cz s.r.o. nemôže niesť zodpovednosť za obsah odoslaný prostredníctvom Služby a že môžete byť aj napriek tomu vystavení takémuto materiálu. Súhlasíte s tým, že Službu budete používať na vlastné riziko.

PLATOBNÉ PODMIENKY, VRÁTENIE PEŇAZÍ, UPGRADE A DOWNGRADE

Na platenie účtov je potrebná platná kreditná karta. Pre účty prevádzkované na bezplatnej úrovni sa nevyžaduje číslo kreditnej karty.
Služba sa vyúčtuje na konci mesiaca a účtuje sa kreditnou kartou
Účtom bez čísla kreditnej karty bude služba po skončení bezplatnej úrovne prerušená. Zákazníci sú zodpovední za úhradu všetkých poplatkov, ktoré vznikli počas mesiaca.

ZRUŠENIE A UKONČENIE SLUŽBY

Keďže služba je spoplatnená, môžete ju kedykoľvek prestať používať. Ste zodpovední za všetky vzniknuté poplatky. Za ukončenie používania Služby nesiete zodpovednosť vy. Môžete požiadať o vymazanie svojho účtu. Všetok obsah a konfigurácia môžu byť odstránené do 30 dní.
Notifee.cz s.r.o. má právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu pozastaviť alebo zrušiť váš účet a odmietnuť akékoľvek súčasné alebo budúce používanie Služby alebo akejkoľvek inej služby Notifee.sk.
Takéto ukončenie Služby bude mať za následok deaktiváciu alebo vymazanie vášho účtu alebo vášho prístupu k účtu a prepadnutie a vzdanie sa všetkých konfigurácií vášho účtu. Notifee.cz s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odmietnuť poskytnutie Služby komukoľvek.

ZMENY SLUŽIEB A CIEN

Spoločnosť Notifee.cz s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek a priebežne upravovať alebo dočasne či trvale prerušiť poskytovanie Služby (alebo jej časti) s upozornením alebo bez neho. Ceny všetkých Služieb sa môžu zmeniť na základe 30-dňového oznámenia z našej strany. Takéto oznámenie môže byť poskytnuté kedykoľvek zverejnením zmien na webovej stránke Notifee.sk (www.Notifee.sk ). Notifee.cz s.r.o. nenesie voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek úpravu, zmenu cien, pozastavenie alebo prerušenie poskytovania Služby.

AUTORSKÉ PRÁVA A VLASTNÍCTVO OBSAHU

Všetok obsah zverejnený v službe musí byť v súlade s autorským právom.
Na materiál, ktorý poskytnete do Služby, si neuplatňujeme žiadne práva duševného vlastníctva.
Notifee.cz s.r.o. nevykonáva predbežnú kontrolu obsahu, ale Notifee.cz s.r.o. a ním poverená osoba majú právo (nie však povinnosť) podľa vlastného uváženia odmietnuť prístup k Službe.
Platba a/alebo používanie Služby vás oprávňuje len na používanie Služby a všetky autorské práva vrátane zdrojového kódu a binárnych kompilácií, ktoré vlastní spoločnosť Notifee.cz s.r.o., sa za žiadnych okolností neprevádzajú.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Službu používate na vlastné riziko. Služba sa poskytuje v stave, v akom je, a v stave, v akom je k dispozícii.
Beriete na vedomie, že spoločnosť Notifee.cz s.r.o. využíva dodávateľov tretích strán a hostingových partnerov na poskytovanie potrebného hardvéru, softvéru, sietí a súvisiacich technológií potrebných na prevádzku Služby.
Službu nesmiete upravovať, prispôsobovať alebo nabúrať, ani upravovať iné webové stránky tak, aby falošne naznačovali, že sú spojené so Službou alebo inou službou Notifee.sk

Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať alebo využívať akúkoľvek časť Služby, používanie Služby alebo prístup k Službe bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Notifee.cz s.r.o.
Môžeme, ale nie sme povinní, pozastaviť alebo vymazať Účty obsahujúce obsah, ktorý podľa vlastného uváženia považujeme za nezákonný, urážlivý, výhražný, hanlivý, ohováračský, pornografický, obscénny alebo inak nevhodný alebo ktorý porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto Podmienky služby.
Slovné, fyzické, písomné alebo iné zneužívanie (vrátane vyhrážok zneužitím alebo odplatou) ktoréhokoľvek zákazníka, zamestnanca, člena alebo funkcionára spoločnosti Notifee.cz s.r.o. bude mať za následok okamžité zrušenie účtu.
Beriete na vedomie, že technické spracovanie a prenos Služby, vrátane vášho obsahu, môže byť prenášaný nešifrovane a môže zahŕňať
(a) prenosy cez rôzne siete a
(b) zmeny s cieľom prispôsobiť sa technickým požiadavkám spojovacích sietí alebo zariadení a prispôsobiť sa im.
Nesmiete prenášať nevyžiadané alebo "spamové" správy.
Nesmiete prenášať žiadne červy alebo vírusy ani žiadny kód deštruktívnej povahy. Notifee.cz s.r.o. nezaručuje, že
(i) Služba bude spĺňať vaše špecifické požiadavky,
(ii) Služba bude nepretržitá, včasná, bezpečná alebo bezchybná,
(iii) výsledky, ktoré možno získať používaním Služby, budú presné alebo spoľahlivé,
(iv) kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iných materiálov, ktoré si zakúpite alebo získate prostredníctvom Služby, bude spĺňať vaše očakávania a
(v) akékoľvek chyby v Službe budú opravené.
Výslovne beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Notifee.cz s.r.o. nenesie zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, náhodné, mimoriadne, následné alebo exemplárne škody, vrátane, ale nie výlučne, škôd za stratu zisku, dobrého mena, používania, údajov alebo iných nehmotných strát (a to aj v prípade, že spoločnosť Notifee.cz s.r.o. bola upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd), ktoré vznikli v dôsledku
(i) používania alebo nemožnosti používať službu;
(ii) nákladov na obstaranie náhradného tovaru a služieb vyplývajúcich z akéhokoľvek tovaru, údajov, informácií alebo služieb zakúpených alebo získaných alebo prijatých správ alebo transakcií uzavretých prostredníctvom alebo zo Služby;
(iii) neoprávnený prístup k vašim prenosom alebo údajom alebo ich zmenu;
(iv) vyhlásenia alebo správanie akejkoľvek tretej strany v rámci Služby;
(v) zrušenie vášho účtu;
(vi) akékoľvek iné záležitosti týkajúce sa Služby.
Neuplatnenie alebo nevymáhanie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia Podmienok služby zo strany Notifee.cz s.r.o. neznamená vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Podmienky služby predstavujú úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Notifee.cz s.r.o. a upravujú vaše používanie Služby, pričom nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody medzi vami a spoločnosťou Notifee.cz s.r.o. (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek predchádzajúcich verzií Podmienok služby).
Otázky týkajúce sa Podmienok služby zasielajte na adresu info@notifee.sk.